اگهی واگذاری طرح کارت پارک به بخش خصوصی وشرکتهای صلاحیت دار

سازمان حمل و نقل همگانی عجب شیر درنظر دارد برابر مصوبه ۹۵/۱۴مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱۹هیئت مدیره سازمان که طی نامه پشنهادی به شهرداری محترم و مصوبه شوراری محترم شهربه شماره۱۲۸مورخه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵به تصویب رسیده طرح کارت پارک درسطح شهررابه بخش خصوصی وشرکت های صلاحیت دارواگذار نماید

مدت قبول پیشنهادات از تاریخ۹۵/۰۵/۲۱لغایت۹۵/۰۵/۲۷خواهد بود

علاقه مندان بامرجعه به سازمان حمل ونقل واقع درخیابان سعدی ساختمان سابق دانشگاه آزاد روبروی اداره ثبت احوال واخذاسنادمربو طه وکسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸