آگهی واگذاری تبلیغات درسطح شهربه بخش خصوصی

سازمان حمل ونقل همگانی شهرستان عجبشیر درنظردارد برابر مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره ۹۴/۱۷استندهای تبلیغاتی در سطح شهر راازطریق آگهی به بخش خصوصی باشرایط ویژه واگذار نماید

مدت قبول پیشنهادات از مورخه ۹۴/۶/۲۰لغایت۹۴/۶/۲۷می باشد

علاقه مندان بامراجعه به سازمان حمل ونقل واقع درخیابان سعدی ساختمان سابق دانشگاه آزاد روبروی اداره ثبت احوال واخذ اسناد مربوطه وکسب اطلاعات بیشتراقدام نمایند

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸