آگهی واگذاری طرح کارت پارک به بخش خصوصی مرحله چهارم

images

سازمان حمل ونقل همگانی عجب شیر وحومه در نظر داردبرابر نامه پیشنهادی به شهرداری محترم به شماره ۷۷۰۴/۱۷مورخه ۹۳/۰۹/۱۳ومصوبه شورای محترم شهر به شماره۱۲۸مورخه۹۳/۰۹/۱۵طرح کارت پارک در سطح شهررا از طریق آگهی به بخش خصوصی وشرکت های صلاحیت دارواگذار نماید

مدت قبول پیشنهادات از مورخه ۹۳/۱۱/۲۸لغایت۹۳/۱۲/۰۵می باشد

علاقه مندان بامراجعه به سازمان حمل ونقل واقع درخیابان سعدی ساختمان سابق دانشگاه آزاد روبروی اداره ثبت احوال واخذ اسناد مربوطه وکسب اطلاعات بیشتراقدام نمایند

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸